تصویر هنرمند موجود نیست

برکای

6

آهنگهای برکای

برکایکیرگینیم اونا

برکای کیرگینیم اونا

برکایکیزیم

برکای کیزیم

برکایاله اینات

برکای اله اینات

برکایایکی هجه

برکای ایکی هجه

برکایدژاوو

ترکی برکای دژاوو

برکای و تپکیدلی ات بنی

برکای دلی ات بنی