تصویر هنرمند موجود نیست

برکای

8

آهنگ های برکای

برکاییتر کی سن ایسته

برکای یتر کی سن ایسته

برکایدرت فاصلی

برکای درت فاصلی

برکایکیرگینیم اونا

برکای کیرگینیم اونا

برکایکیزیم

برکای کیزیم

برکایاله اینات

برکای اله اینات

برکایایکی هجه

برکای ایکی هجه

برکایدژاوو

ترکی برکای دژاوو

برکای و تپکیدلی ات بنی

برکای دلی ات بنی