تصویر هنرمند موجود نیست

برنا

2

آهنگهای برنا

برنابیرون خبری نیست

برنا بیرون خبری نیست

برنادنیا ماله ماست

برنا دنیا ماله ماست