تصویر هنرمند موجود نیست

برنا غیاث

10

آهنگ های برنا غیاث

برنا غیاثیلدا

برنا غیاث یلدا

برنا غیاثدردسر ساز

برنا غیاث دردسر ساز

برنا غیاثهوامو داری

برنا قیاس هوامو داری

برنا غیاثدوست دارم

برنا غیاث دوست دارم

برنا غیاثنفس

برنا غیاث نفس

برنا غیاثباشد برو

برنا غیاث باشد برو

برنا غیاثجان جان

برنا غیاث جان جان

برنا غیاثپاییز

برنا غیاث پاییز

برنا غیاثسبو

برنا غیاث سبو

برنا غیاثپدر

برنا غیاث پدر