تصویر هنرمند موجود نیست

برسا بخشی

1

آهنگ های برسا بخشی

امیر ایران نژاد و برسا بخشی و سمیر شکیباخداحافظ

سمیر شکیبا و برسا بخشی خداحافظ