تصویر هنرمند موجود نیست

بردیـا

6

آهنگ های بردیـا

بردیـایکی یدونم تویی

بردیا یکی یدونم تویی

بردیـایکی یدونم تویی

بردیا یکی یدونم تویی

بردیـابا تو آرومم من

بردیا با تو آرومم من

بردیـارویا

بردیا رویا

بردیـاتو که هستی

بردیـاتو چشام نگاه کن

بردیا تو چشام نگاه کن