تصویر هنرمند موجود نیست

بردیـا

6

آهنگهای بردیـا

بردیـایکی یدونم تویی

بردیا یکی یدونم تویی

بردیـایکی یدونم تویی

بردیا یکی یدونم تویی

بردیـابا تو آرومم من

بردیا با تو آرومم من

بردیـارویا

بردیا رویا

بردیـاتو که هستی

بردیـاتو چشام نگاه کن

بردیا تو چشام نگاه کن