تصویر هنرمند موجود نیست

بردیا

13

آهنگ های بردیا

بردیامصلحت

آهنگ مصلحت از بردیا

بردیاسخت عاشق

بردیا سخت عاشق

بردیاساحل

بردیا ساحل

بردیاآفتابگردون

بردیا عاشقم

بردیابا استعداد

بردیا با استعداد

بردیامتبحر

بردیا متبحر

بردیاخوش فریب

بردیا خوش فریب

بردیامن دیوونه

بردیا منه دیونه

بردیاهمین که هستی باش

بردیا همین که هستی باش

بردیابهت میاد

بردیازوده

بردیا زوده

بردیاعروس خونه

بردیا عروس خونه

بردیاچشم به راه

بردیا چشم به راه