تصویر هنرمند موجود نیست

بردیا صابری

2

آهنگهای بردیا صابری

بردیا صابریآدم عاشق

بردیا صابری آدم عاشق

بردیا صابریعیدی امسال

بردیا صابری عیدی امسال