تصویر هنرمند موجود نیست

بردیا زمانی

4

آهنگهای بردیا زمانی

بردیا زمانیمنو داری

بردیا زمانی منو داری

بردیا زمانیمن بیشتر

بردیا زمانی من بیشتر

بردیا زمانیسردرد

بردیا زمانی سردرد

بردیا زمانیدورت بگردم من

بردیا زمانی دورت بگردم من