تصویر هنرمند موجود نیست

بردیا حق شناس

2

آهنگ های بردیا حق شناس

بردیا حق شناسدستامو ول نکن

بردیا حق شناس دستامو ول نکن

بردیا حق شناسذهن بیمار

بردیا حق شناس ذهن بیمار