تصویر هنرمند موجود نیست

بردیا بهادر

4

آهنگهای بردیا بهادر

بردیا بهادرساحل

بردیا بهادر ساحل

بردیا بهادرآفتابگردون

بردیا بهادر آفتابگردون

بردیا بهادربماند

بردیا بهادر بماند

بردیا بهادرکنار هم

بردیا بهادر کنار هم