تصویر هنرمند موجود نیست

بردان ماردینی

4

آهنگهای بردان ماردینی

بردان ماردینیسن وار یا سن

بردان ماردینی سن وار یا سن

بردان ماردینیآمان آمان

بردان ماردینی آمان آمان

بردان ماردینیآشکتان گبریوروم

بردان ماردینی آشکتان گبریوروم

بردان ماردینیتریبین اولوروم

بردان ماردینی تریبین اولوروم