تصویر هنرمند موجود نیست

باراد

19

آهنگ های باراد

بارادحال جدید

باراد حال جدید

بارادپل

باراد پل

باراددنیا

باراد دنیا

بارادخودتو عشقه

باراد خودتو عشقه

بارادآرامش

باراد آرامش

بارادعشقم

باراد عشقم

بارادآخرین بار

باراد آخرین بار

بارادای جان

باراد ای جان

بارادطوفانی

باراد طوفانی

بارادآروم جونم

باراد آروم جونم

باراديه غريبه

باراد يه غريبه

بارادانگاری

باراد انگاری

بارادحواست نیست

باراد حواست نیست

بارادتهران

باراد تهران

بارادخوشبختی

باراد خوشبختی

بارادداری داری

باراد داری داری

بارادیه غریبه (اجرای زنده)

باراد یه غریبه (اجرای زنده)

بارادوای دلم

باراد وای دلم

باراد و عماد طالب زادهعزیزم

عماد طالب زاده و باراد عزیزم