تصویر هنرمند موجود نیست

بابک نهرین

7

آهنگهای بابک نهرین

بابک نهریناینجیمه منن

بابک نهرین اینجیمه منن

بابک نهریندونیا ایکی گونلوک دور

بابک نهرین دونیا ایکی گونلوک دور

بابک نهریناولوم اولوم من اولوم

بابک نهرین اولوم اولوم من اولوم

بابک نهرینآتما

بابک نهرین آتما

بابک نهرینعشق دیر

بابک نهرین عشق دیر

بابک نهرینآتا منیده اولندیر

بابک نهرین آتا منیده اولندیر

بابک نهریننارین نارین

بابک نهرین نارین نارین