تصویر هنرمند موجود نیست

بابک رادمنش

15

آهنگ های بابک رادمنش

بابک رادمنشمنی سالدین آتشه (اجرای زنده)

بابک رادمنش منی سالدین آتشه

بابک رادمنشبی تو

بابک رادمنش بی تو

بابک رادمنشجز گل روی تو

بابک رادمنش جز گل روی تو

بابک رادمنشیا رسول الله

بابک رادمنش یا رسول الله

بابک رادمنشرسوای زمانه

بابک رادمنش رسوای زمانه

بابک رادمنشگوشه مهربانی

بابک رادمنش گوشه مهربانی

بابک رادمنشسفره خالی

بابک رادمنش سفره خالی

بابک رادمنشانسان

بابک رادمنش انسان

بابک رادمنشای عاشقان

بابک رادمنش ای عاشقان

بابک رادمنشضامن آهو

بابک رادمنش ضامن آهو

بابک رادمنشجانم تویی

بابک رادمنش جانم تویی

بابک رادمنشوای از جدایی

بابک رادمنش وای از جدایی

بابک رادمنشخدا صبرت بده

بابک رادمنش خدا صبرت بده

بابک رادمنشو اینک عشق

بابک رادمنش و اینک عشق

بابک رادمنشخدایا ببخش

Babak Radmanesh – Oh Allah Forgive Me