تصویر هنرمند موجود نیست

بابک تیرانداز

7

آهنگ های بابک تیرانداز

بابک تیراندازمنی گور

بابک تیرانداز منی گور

بابک تیراندازنیه مندن اینجییبسن

بابک تیرانداز نیه مندن اینجییبسن

بابک تیراندازوطن

بابک تیرانداز وطن

بابک تیراندازسنسیز تبریزه لعنت

بابک تیرانداز سنسیز تبریزه لعنت

بابک تیراندازقار

بابک تیرانداز قار

بابک تیراندازبو گئجه

بابک تیرانداز بو گئجه

بابک تیراندازسن چاغیرسان

بابک تیرانداز سن چاغیرسان