تصویر هنرمند موجود نیست

ایمان غلامی

27

آهنگ های ایمان غلامی

ایمان غلامیبنویس درد بخوان عشق

ایمان غلامی بنویس درد بخوان عشق

ایمان غلامیعاشق کش

ایمان غلامی عاشق کش

ایمان غلامی و میثم تیموریبهار

ایمان غلامی و میثم تیموری بهار

ایمان غلامیخوش اومدی

ایمان غلامی خوش اومدی

ایمان غلامیچشمای خوش رنگ

ایمان غلامی چشمای خوش رنگ

ایمان غلامینبض عشق

ایمان غلامی نبض عشق

ایمان غلامییادش رفت

ایمان غلامی یادش رفت

ایمان غلامیشرح پریشانی

ایمان غلامی شرح پریشانی

ایمان غلامیزمستون

ایمان غلامی زمستون

ایمان غلامیبی تاب

ایمان غلامی بی تاب

ایمان غلامیقسم

ایمان غلامی قسم

ایمان غلامیمیگفت

ایمان غلامی میگفت

ایمان غلامیمغرور

ایمان غلامی مغرور

ایمان غلامیعشق

ایمان غلامی عشق

ایمان غلامینظری کن

ایمان غلامی نظری کن

ایمان غلامیلیلای من

ایمان غلامی لیلای من

ایمان غلامیخبرم کن

ایمان غلامی خبرم کن

ایمان غلامینشد

ایمان غلامی نشد

ایمان غلامیمنو ببخش

ایمان غلامی منو ببخش

ایمان غلامیدلتنگه

ایمان غلامی دلتنگه

ایمان غلامیبیقراره

ایمان غلامی بیقراره

ایمان غلامیآن یار

ایمان غلامی آن یار

ایمان غلامیبشکن آروم دلم

ایمان غلامی بشکن آروم دلم

ایمان غلامیچقدر راحت

ایمان غلامی چقدر راحت

ایمان غلامیعشق قدیمی

ایمان غلامی عشق قدیمی

ایمان غلامیدل ای دل

ایمان غلامی دل ای دل

ایمان غلامیپاشو از جات

ایمان غلامی پاشو از جات