تصویر هنرمند موجود نیست

ایمان عبدالله خانی

10

آهنگ های ایمان عبدالله خانی

ایمان عبدالله خانیچشمای مشکیت

ایمان عبدالله خانی چشمای مشکیت

ایمان عبدالله خانیمو مشکی

ایمان عبدالله خانی مو مشکی

ایمان عبدالله خانیشریک

ایمان عبدالله خانی شریک

ایمان عبدالله خانیبعد تو

ایمان عبدالله خانی بعد تو

ایمان عبدالله خانیحال مبهم

ایمان عبدالله خانی حال مبهم

ایمان عبدالله خانیمنو داشته باش

ایمان عبدالله خانی منو داشته باش

ایمان عبدالله خانیزیر پای سکوت

ایمان عبدالله خانی زیر پای سکوت

ایمان عبدالله خانیمنه احساسی

ایمان عبدالله خانی منه احساسی

ایمان عبدالله خانیحالم بده

ایمان عبدالله خانی حالم بده

ایمان عبدالله خانی و محمد یاوریحرف تازه

محمد یاوری و ایمان عبدالله خانی حرف تازه