تصویر هنرمند موجود نیست

ایست دز

3

آهنگهای ایست دز

ایست دز و جی آر و دیونسرگذشت

ایست دز سرگذشت

ایست دز و دیون و میگرناصطکاک

ایست دز اصطکاک

ایست دز و دیون و میگرنبخند