تصویر هنرمند موجود نیست

ایستا آدمستان

6

آهنگ های ایستا آدمستان

ایستا آدمستاندلمو بردیو

ایستا آدمستان دلمو بردیو

ایستا آدمستانمهربونی

ایستا آدمستان مهربونی

ایستا آدمستانآدما

ایستا آدمستان آدما

ایستا آدمستاندر خواب

ایستا آدمستان در خواب

ایستا آدمستانجانم از آن تو

ایستا آدمستان جانم از آن تو

ایستا آدمستانلحظه ها

ایستا آدمستان لحظه ها