تصویر هنرمند موجود نیست

ایزدمهر

8

آهنگهای ایزدمهر

ایزدمهربانو گل

ایزدمهر بانو گل

ایزدمهرکوچه های غم

ایزدمهر کوچه های غم

ایزدمهرتو اون بالاها

ایزدمهر تو اون بالاها

ایزدمهرعشق ننگین

ایزدمهر عشق ننگین

ایزدمهردلم حالش خرابه

ایزدمهر دلم حالش خرابه

ایزدمهرانگار نه انگار

ایزدمهر انگار نه انگار

ایزدمهرگل نار

ایزدمهر گل نار

ایزدمهریار جونی

ایزدمهر یار جونی