تصویر هنرمند موجود نیست

ایرج

6
17

آلبومهای ایرج

ایرج و گلپابزم عاشقان

گلپا بزم عاشقان

امیر احسان فدایی و ایرجمن و استاد

ایرج و امیر احسان فدایی من و استاد

ایرجشب بارانی

ایرج شب بارانی

ایرجهمه چشمها به ایرانه

ایرج همه چشمها به ایرانه

ایرجگل من

ایرج گل من

ایرجپرنده

ایرج پرنده

ایرجدر مدح حضرت محمد

ایرج در مدح حضرت محمد

ایرجغزل های ایرج

ایرج غزل های ایرج

ایرجنیاز

ایرج نیاز

ایرجآدما

آلبوم ایرج آدما

ایرجخاطرات زندگی

ایرج خاطرات زندگی

ایرجغزل خوان

ایرج غزل خوان

ایرجگلدون بی گل

ایرج گلدون بی گل

ایرجسنگ صبور

ایرج سنگ صبور

ایرجحرف نگفته

ایرج حرف نگفته

ایرجقصه زندگی

ایرج قصه زندگی

ایرجبه یاد فردین

ایرج به یاد فردین

آهنگ های ایرج

ایرجعید اومده دوباره

ایرج عید اومده دوباره

ایرج و داراخیال کردی

ایرج خواجه امیری خیال کردی

ایرج و پرویز قربانیعاشقی

ایرج خواجه امیری عاشقی

ایرجصلح و صفا

ایرج خواجه امیری صلح و صفا

احسان فدایی و ایرجهمدم من

ایرج و احسان فدایی همدم من

ایرجهم نفس

ایرج هم نفس