تصویر هنرمند موجود نیست

ایرج بسطامی

15

آلبومهای ایرج بسطامی

ایرج بسطامیظهور

ایرج بسطامی ظهور

ایرج بسطامیموسم گل

ایرج بسطامی موسم گل

ایرج بسطامیحال آشفته

ایرج بسطامی حال آشفته

ایرج بسطامیرقص آشفته

ایرج بسطامی رقص آشفته

ایرج بسطامیوطن من

ایرج بسطامی وطن من

ایرج بسطامیسکوت

ایرج بسطامی سکوت

ایرج بسطامیخانه بوی گل گرفت

ایرج بسطامی خانه بوی گل گرفت

ایرج بسطامیخزان و آرزو

ایرج بسطامی خزان و آرزو

ایرج بسطامیفسانه

ایرج بسطامی فسانه

ایرج بسطامیبداهه خوانی و بداهه نوازی

ایرج بسطامی بداهه خوانی و بداهه نوازی

ایرج بسطامیبی کاروان کولی

ایرج بسطامی بی کاروان کولی

ایرج بسطامیافق مهر

ایرج بسطامی افق مهر

ایرج بسطامیمژده بهار

ایرج بسطامی مژده بهار

ایرج بسطامیافشاری مرکب

ایرج بسطامی افشاری مرکب

ایرج بسطامیبوی نوروز

ایرج بسطامی بوی نوروز