تصویر هنرمند موجود نیست

اکین اوزونلار

3

آهنگ های اکین اوزونلار

اکین اوزونلار و مصطفی ججلیاپتوم نفسیندن

مصطفی ججلی, اکین اوزونلار اپتوم نفسیندن

اکین اوزونلارگلیوروم یار

اکین اوزونلار گلیوروم یار

اکین اوزونلاراوچ گونلوگ دنیا

اکین اوزونلار اوچ گونلوگ دنیا