تصویر هنرمند موجود نیست

اکسو

5

آهنگ های اکسو

اکسوDon't fight the feeling

اکسو Don't fight the feeling

اکسوقدرت

اکسو Power

اکسوعجب زندگی‌ای

اکسو What a Life

اکسوتمپو

اکسو Tempo

اکسوبرای زندگی

اکسو For Life