تصویر هنرمند موجود نیست

اکسل منصور

7

آهنگ های اکسل منصور

اکسل منصورTalk To Me

اکسل منصور با من حرف بزن

اکسل منصورBusy

اکسل منصور مشغول

اکسل منصورWasted My Love

اکسل منصور عشقم رو هدر داد

اکسل منصورThe Other Side

اکسل منصور طرف دیگر

اکسل منصورCold Sweat

اکسل منصور عرق سرد

اکسل منصورKids Can Be So Stupid

اکسل منصور بچه ها می توانند خیلی احمق باشند

اکسل منصورOut of My Head

اکسل منصور خارج از سرم