تصویر هنرمند موجود نیست

اوزهان کوچ

5

آهنگهای اوزهان کوچ

اوزهان کوچکوسکون

اوزهان کوچ کوسکون

اوزهان کوچهیجاندان

اوزهان کوچ هیجاندان

اوزهان کوچکندیمه ساردیم

اوزهان کوچ کندیمه ساردیم

اوزهان کوچعاشک ددین

اوزهان کوچ هر آش بیرگون بیتر

اوزهان کوچهر آشک بیرگون بیتر

اوزهان کوچ هر آش بیرگون بیتر