تصویر هنرمند موجود نیست

اورهان خیاوی

8

آهنگ های اورهان خیاوی

اورهان خیاویدیوانه جان

اورهان خیاوی دیوانه جان

اورهان خیاوی و مجتبی یعقوب نسبقارا گوزلر

مجتبی یعقوب نسب و اورهان خیاوی قارا گوزلر

اورهان خیاویبیری واردی

اورهان خیاوی بیری واردی

اورهان خیاویخسته سوگی

اورهان خیاوی خسته سوگی

اورهان خیاوییانان جداده

اورهان خیاوی یانان جداده

اورهان خیاوینازمسان

اورهان خیاوی نازمسان

اورهان خیاوی و عیسی موسویقافله سالاریم

اورهان خیاوی و عیسی موسوی قافله سالاریم

اورهان خیاویخانومم

اورهان خیاوی خانومم