تصویر هنرمند موجود نیست

اورهان اولمز

5

آهنگ های اورهان اولمز

اورهان اولمزهاستانه اونونده انجیر آغاجی

اورهان اولمز هاستانه اونونده انجیر آغاجی

اورهان اولمزحاییر و شر

اورهان اولمز حاییر و شر

اورهان اولمزمردو

اورهان اولمز مردو

اورهان اولمزسنی سویوروم

اورهان اولمز سنی سویوروم

اورهان اولمزحسرت نغمه سی

اورهان اولمز حسرت نغمه سی