تصویر هنرمند موجود نیست

اواب مرادی

3

آهنگ های اواب مرادی

اواب مرادیاگه میتونی

اواب مرادی اگه میتونی

اواب مرادیدم دستم

اواب مرادی دم دستم

اواب مرادیدور میشی

اواب مرادی دور میشی