تصویر هنرمند موجود نیست

اهورا مزده

15

آهنگ های اهورا مزده

اهورا مزدهبچه طلاق

اهورا مزده بچه طلاق

اهورا مزدهدلی میخوامت (اجرای زنده)

اهورا مزده دلی میخوامت (اجرای زنده)

اهورا مزدهنفس جان (اجرای زنده)

اهورا مزده نفس جان (اجرای زنده)

اهورا مزدهیارم باش (اجرای زنده)

اهورا مزده یارم باش (اجرای زنده)

اهورا مزدهشنیدی میگن عشق (اجرای زنده)

اهورا مزده شنیدی میگن عشق (اجرای زنده)

اهورا مزدهیه دونه ای (اجرای زنده)

اهورا مزده یدونه ای (اجرای زنده)

اهورا مزدهدمتم گرم (اجرای زنده)

اهورا مزده دمتم گرم (اجرای زنده)

اهورا مزدهاگه دوس داشتی بیا

اهورا مزده اگه دوس داشتی بیا

اهورا مزدهاگه بازم بیای (اجرای زنده)

اهورا مزده اگه بازم بیای (اجرای زنده)

اهورا مزدهپادشاه قلبم (اجرای زنده)

اهورا مزده پادشاه قلبم (اجرای زنده)

اهورا مزدهخداحافظ (اجرای زنده)

اهورا مزده خداحافظ (اجرای زنده)

اهورا مزدهنارفیق (پلی بک)

اهورا مزده نارفیق (اجرای زنده)

اهورا مزدهبا معرفت (اجرای زنده)

اهورا مزده با معرفت (اجرای زنده)

اهورا مزدهیه آدم جدید (اجرای زنده)

اهورا مزده یه آدم جدید

اهورا مزدهآخرش که چی (اجرای زنده)

اهورا مزده آخرش که چی