تصویر هنرمند موجود نیست

اهورا جاوید

6

آهنگ های اهورا جاوید

اهورا جاویدعاشقتم

اهورا جاوید عاشقتم

اهورا جاویدبرگرد

اهورا جاوید برگرد

اهورا جاویدحواست نیست

اهورا جاوید حواست نیست

اهورا جاویدعطر تو

اهورا جاوید عطر تو

اهورا جاویدانتظار

اهورا جاوید انتظار

اهورا جاویدخوشبختی

اهورا جاوید خوشبختی