تصویر هنرمند موجود نیست

امین هدایتی

8

آهنگ های امین هدایتی

امین هدایتی و دال بانددر دست باد (ورژن جدید)

دال باند در دست باد (ورژن جدید)

امین هدایتی و دال باند و میلاد درخشانینیمه خاموش

دال باند نیمه خاموش

امین هدایتی و دال باندشبیه یک رویا

دال باند شبیه یک رویا

امین هدایتی و دال باندفصل آخر

دال باند فصل آخر

امین هدایتی و دال بانددر دست باد

دال باند در دست باد

امین هدایتی و دال باندلحظه ها را انتظارم (ریمیکس شاهین شاه)

دال باند لحظه ها را انتظارم

امین هدایتی و دال باندگذر اردیبهشت

امین هدایتی و دال باندلحظه ها را انتظارم

دال باند لحظه ها را انتظارم