تصویر هنرمند موجود نیست

امین مطلق

8

آهنگ های امین مطلق

امین مطلققشنگه روزگارم

امین مطلق قشنگه روزگارم

امین مطلقدلبر جان

امین مطلق دلبر جان

امین مطلقجذاب

امین مطلق جذاب

امین مطلققفل

امین مطلق قفل

امین مطلقدوست دارم

امین مطلق دوست دارم

امین مطلقیاقوت

امین مطلق یاقوت

امین مطلقیه چیزی بینمونه

امین مطلق یه چیزی بینمونه

امین مطلقمگه میشه

امین مطلق مگه میشه