تصویر هنرمند موجود نیست

امین غلامی

9

آهنگ های امین غلامی

امین غلامینور لایت

امین غلامی نور لایت

امین غلامیبوی هفت سین

امین غلامی بوی هفت سین

امین غلامیگفتم ول نکن

امین غلامی گفتم ول نکن

امین غلامیاین دلبریات

امین غلامی این دلبریات

امین غلامیجان جانان

امین غلامی جان جانان

امین غلامیسرت گرمه

امین غلامی سرت گرمه

امین غلامیعشقم کشیده

امین غلامی عشقم کشیده

امین غلامینگرانم

امین غلامی نگرانم

امید جهان و امین غلامیچنان عاشق بشم بارون بگیره

امید جهان و امین غلامی چنان عاشق بشم بارون بگیره