تصویر هنرمند موجود نیست

امین اصفهانی

9

آهنگ های امین اصفهانی

امین اصفهانیکجایی

امین اصفهانی کجایی

امین اصفهانیستاره

امین اصفهانی ستاره

امین اصفهانیدل تنگ

امین اصفهانی دل تنگ

امین اصفهانیسنگ خارا

امین اصفهانی سنگ خارا

امین اصفهانیکنار تو

امین اصفهانی کنار تو

امین اصفهانیموج موهاش

امین اصفهانی موج موهاش

امین اصفهانیرسوای زمانه

امین اصفهانی رسوای زمانه

امین اصفهانیچیزی نمیگم

امین اصفهانی چیزی نمیگم

امین اصفهانیهنوزم چشمای تو

امین اصفهانی هنوزم چشمای تو