تصویر هنرمند موجود نیست

امینور

7

آهنگ های امینور

امینورمادر

امینور مادر

امینورشوق پرواز

امینور شوق پرواز

امینورپری رویا

امینور پری رویا

امینورجمعه

امینور جمعه

امینوراوج احساس

امینور اوج احساس

امینورچشمان دریایی

امینور چشمان دریایی

امینورایران

امینور ایران