تصویر هنرمند موجود نیست

امیر NI

3

آهنگ های امیر NI

امیر NI و معراجآنُرمال

معراج و امیر NI آنُرمال

امیر NI و مهرابشاپری

مهراب و امیر NI شاپری

امیر NI و ایمان نولاوتخته نرد

ایمان نولاو امیر NI تخته نرد