تصویر هنرمند موجود نیست

امیر گوهری

3

آهنگ های امیر گوهری

امیر گوهریلجباز

امیر گوهری لجباز

امیر گوهریعشق اولی

امیر گوهری عشق اولی

امیر گوهریدل و دل

آهنگ امیر گوهری دل و دل