تصویر هنرمند موجود نیست

امیر گندم کار

2

آهنگ های امیر گندم کار

امیر گندم کارهوای این دل

امیر گندم کار هوای این دل

امیر گندم کارشب و مهتاب

امیر گندم کار شب و مهتاب