تصویر هنرمند موجود نیست

امیر کمالی

2

آهنگ های امیر کمالی

امیر کمالیاین رسمش نبود

امیر کمالی این رسمش نبود

امیر کمالیاین روزا

امیر کمالی این روزا