تصویر هنرمند موجود نیست

امیر کامیاران

2

آهنگ های امیر کامیاران

امیر کامیارانشاید تقصیر من بوده

آهنگ شاید تقصیر من بوده که پروانه از آتیش شمع سوخت از امیر کامیاران

امیر کامیارانفراموشی

امیر کامیاران فراموشی