تصویر هنرمند موجود نیست

امیر پاشا

5

آهنگهای امیر پاشا

امیر پاشاعشق من

امیر پاشا عشق من

امیر پاشاکی میگه

امیر پاشا کی میگه

امیر پاشاتو فکرتم

امیر پاشا تو فکرتم

امیر پاشاپرچم سفید

امیر پاشا پرچم سفید

امیر پاشاشایسته

امیر پاشا شایسته