تصویر هنرمند موجود نیست

امیر پاشا

6

آهنگ های امیر پاشا

امیر پاشابی راهه

امیر پاشا بی راهه

امیر پاشاعشق من

امیر پاشا عشق من

امیر پاشاکی میگه

امیر پاشا کی میگه

امیر پاشاتو فکرتم

امیر پاشا تو فکرتم

امیر پاشاپرچم سفید

امیر پاشا پرچم سفید

امیر پاشاشایسته

امیر پاشا شایسته