تصویر هنرمند موجود نیست

امیر پارسا

6

آهنگ های امیر پارسا

امیر پارساهوای دلبری

امیر پارسا هوای دلبری

امیر پارساحباب

امیر پارسا حباب

امیر پارساخوشبختی

امیر پارسا خوشبختی

امیر پارساادعا

امیر پارسا ادعا

امیر پارسادیوونگی

امیر پارسا دیوونگی

امیر پارسا و زدبازیمن دیوانم

امیر پارسا و زدبازی من دیوانم