تصویر هنرمند موجود نیست

امیر وکیل نسل

20

آهنگ های امیر وکیل نسل

امیر وکیل نسل و امین وکیل نسلآمان آمان

امین وکیل نسل و امیر وکیل نسل آمان آمان

امیر وکیل نسل و امین وکیل نسلسن منه جانسان

امیر وکیل نسل سن منه جانسان

امیر وکیل نسل و امین وکیل نسلسنه عاشیقم

امیر وکیل نسل سنه عاشیقم

امیر وکیل نسل و امین وکیل نسلسومه

امیر وکیل نسل و امین وکیل نسل سومه

امیر وکیل نسل و امین وکیل نسلزیلزیله

امیر وکیل نسل و امین وکیل نسل زیلزیله

امیر وکیل نسل و امین وکیل نسلهاوار هاوار

امیر وکیل نسل هاوار هاوار

امیر وکیل نسل و امین وکیل نسلقبریم اوسته

امیر وکیل نسل قبریم اوسته

امیر وکیل نسل و امین وکیل نسلسنسیزم

امیر وکیل نسل سنسیزم

امیر وکیل نسل و امین وکیل نسلخزان

امین و امیر وکیل نسل خزان

امیر وکیل نسلگل منیم اول

امیر وکیل نسل گل منیم اول

امیر وکیل نسلبوش سئودا

امیر وکیل نسل بوش سئودا

امیر وکیل نسل و امین وکیل نسلیالان دنیا

امین و امیر وکیل نسل یالان دنیا

امیر وکیل نسلقاداسینی آلام

امیر وکیل نسل قاداسینی آلام

امیر وکیل نسل و امین وکیل نسلسنی سنی

امیر وکیل نسل سنی سنی

امیر وکیل نسلمارال

امیر وکیل نسل مارال

امیر وکیل نسلآخیر منیم سن

امیر وکیل نسل آخیر منیم سن

امیر وکیل نسلعشقیوه دیوانیم

امیر وکیل نسل عشقیوه دیوانیم

امیر وکیل نسلعشق الینن اولن

امیر وکیل نسل عشق الینن اولن

امیر وکیل نسلدور

امیر وکیل نسل دور

امیر وکیل نسلتهلیخ

امیر وکیل نسل تهلیخ