تصویر هنرمند موجود نیست

امیر وکیلی

2

آهنگهای امیر وکیلی

امیر وکیلیوای دلم

امیر وکیلی وای دلم

امیر وکیلیخانومم

امیر وکیلی خانومم