تصویر هنرمند موجود نیست

امیر والا

6

آهنگ های امیر والا

امیر والاترافیک

امیر والا ترافیک

امیر والابخند یکم

امیر والا بخند یکم

امیر والاآخه دوست دارم

امیر والا آخه دوست دارم

امیر والاخوشبختیمون نزدیکه

امیر والا خوشبختیمون نزدیکه

امیر والابارون و پاییز

امیر والا بارون و پاییز

امیر والازندگیمی بعد از این

امیر والا زندگیمی بعد از این