تصویر هنرمند موجود نیست

امیر نصیر

2

آهنگ های امیر نصیر

امیر نصیر و مجید ادیبشرط میبندم

مجید ادیب و امیر نصیر شرط میبندم

امیر نصیر و مجید ادیبمن عاشقم

مجید ادیب و امیر نصیر من عاشقم