تصویر هنرمند موجود نیست

امیر نصیر

3

آهنگ های امیر نصیر

امیر نصیر و مجید ادیبدردش گرفت قلبم

مجید ادیب و امیر نصیر دردش گرفت قلبم

امیر نصیر و مجید ادیبشرط میبندم

مجید ادیب و امیر نصیر شرط میبندم

امیر نصیر و مجید ادیبمن عاشقم

مجید ادیب و امیر نصیر من عاشقم