تصویر هنرمند موجود نیست

امیر نجفی

5

آهنگ های امیر نجفی

امیر نجفیدلبر جانم

امیر نجفی دلبر جانم

امیر نجفیدستهای معصوم

امیر نجفی دستهای معصوم

امیر نجفییه شب بارونی

امیر نجفی یه شب بارونی

امیر نجفیروز جدید

امیر نجفی روز جدید

امیر نجفیبه یاد قدیم

امیر نجفی به یاد قدیم