تصویر هنرمند موجود نیست

امیر مشتاق

4

آهنگ های امیر مشتاق

امیر مشتاقحسرت

امیر مشتاق حسرت

امیر مشتاقگلی

امیر مشتاقدیوونه

امیر مشتاق دیوونه

امیر مشتاقدستامو محکم بگیر

امیر مشتاق دستامو محکم بگیر