تصویر هنرمند موجود نیست

امیر مسعود

12

آهنگ های امیر مسعود

امیر مسعودبی انتها

امیر مسعود بی انتها

امیر مسعوددنیایی مثل بهشت

امیر مسعود دنیایی مثل بهشت

امیر مسعودتو رفتی

امیر مسعود تو رفتی

امیر مسعوداسمش ایرانه

امیر مسعود اسمش ایرانه

امیر مسعودهیچکی مثل تو نیست

امیر مسعود هیچکی مثل تو نیست

امیر مسعودهمه دنیای منی

امیر مسعود همه دنیای منی

امیر مسعودمگه میشه

امیر مسعودسرزده

امیر مسعود سرزده

امیر مسعودهمش تویی

امیر مسعودزندگیمی

امیر مسعود زندگیمی

امیر مسعودبهت فکر نمیکنم

امیر مسعود بهت فکر نمیکنم

امیر مسعودبمونو

امیر مسعود بمونو